Familievereniging "Kemperman"

KvK
40481792
Giro: NL.76.INGB.000.903.6045

=============


Get Acrobat Reader

Statuten

Notarieel vastgelegd op 12 november 1990 te 's-Hertogenbosch

1e wijziging Algemene Ledenvergadering 05-04-1992
Artikel 4.4 en 9.6

Artikel 1: Naam en Zetel
Artikel 2: Duur
Artikel 3: Doel van de Vereniging
Artikel 4: Leden lidmaatschap
Artikel 5: FinanciŽle middelen
Artikel 6: Het Bestuur
Artikel 7: Bestuursvergaderingen
Artikel 8: Jaarverslag-rekening en verantwoording
Artikel 9: Algemene Ledenvergaderingen
Artikel 10: Huishoudelijk Reglement
Artikel 11: Inschrijving in het Verenigingsregister
Artikel 12: Wijziging van statuten
Artikel 13: Ontbinding der Vereniging

Vaststelling statuten Vereniging

Heden, twaalf november negentienhonderdnegentig, verschenen voor mij,
Jan Hermanus Laurentius Maria van de Werf, notaris ter standplaats 's-Hertogenbosch:
1 de Heer Gerardus Johannes Kemperman, arts, geboren te Amsterdam; en
2 de Heer Antonius Margarethus Kemperman, technicus, geboren te Amsterdam.
De comparanten verklaarden:
- dat op zevenentwintig oktober negentienhonderdnegentig te Huissen is opgericht de Vereniging genaamd Familievereniging "Kemperman", gevestigd te Doorn, Utrecht;
- dat in die vergadering de statuten van de Vereniging zijn vastgesteld, en werd besloten om die statuten vast te doen leggen in een notariŽle akte;
- bij welk besluit de comparanten werden aangewezen om de Vereniging daarbij te vertegenwoordigen.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de comparanten bij deze voor genoemde Vereniging vast te stellen de volgende

Statuten

Artikel 1: Naam en Zetel
1 De Vereniging draagt de naam: Familievereniging "Kemperman" .
2 Zij is gevestigd te Doorn (Utrecht).
Artikel 2: Duur
De Vereniging is opgericht te Huissen op zevenentwintig oktober negentienhonderdnegentig en wordt voortgezet voor onbepaalde tijd.
Artikel 3: Doel van de Vereniging
De Vereniging heeft ten doel:
1 Het verzamelen, onderzoeken en publiceren van gegevens van de geschiedenis van de familie "Kemperman".
2 Het stimuleren van de leden tot studie en het ondersteunen van het genealogisch onderzoek.
Artikel 4: Leden Lidmaatschap
1 Leden van de Vereniging kunnen zijn:
a De naamdragers van de familienaam ďKempermanĒ.
b Al diegenen, die belangstelling hebben voor de geschiedenis van de familie ďKempermanĒ.
2 De aanmelding dient vergezeld te gaan van overmaking van het contributiebedrag.
3 Het lidmaatschap gaat verloren:
a Door overlijden van het lid.
b Door opzegging van het lidmaatschap.
c Door royement, wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, huishoudelijk reglement of besluiten der vergadering.
De volgende paragraaf is op de Algemene Ledenvergadering in 1992 toegevoegd:
4 Naast de (gewone) leden kent de Vereniging ook nog gezinsleden, leden van verdienste en begunstigers:
a gezinsleden zijn zij, die zich niet als (gewoon) lid hebben aangemeld, maar wel voldoen aan de voorwaarden voor lidmaatschap als gesteld in lid 1 en op hetzelfde adres als een gewoon lid ingeschreven staan.
b gezinsleden hebben toegang tot alle vergaderingen en activiteiten van de Vereniging; zij betalen geen contributie en hebben, behoudens het bepaalde in artikel 9.6 van deze statuten, geen stemrecht.
c een lid kan, op grond van buitengewone inspanningen voor de Vereniging, na voordracht door het bestuur of tenminste 5 stemgerechtigde leden, door de algemene vergadering tot lid van verdienste benoemd worden.
d begunstigers zijn zij, die geen lid zijn van de Vereniging, maar de Vereniging ondersteunen met een financiŽle bijdrage en als zodanig door het bestuur erkend worden.
Artikel 5: FinanciŽle middelen
De geldmiddelen van de Vereniging worden gevormd door:
a De jaarlijkse contributie en bijdragen van leden en begunstigers.
b Schenkingen, erfstellingen en legaten.
c Subsidies.
d Eventuele andere wettige baten.
Artikel 6: Het Bestuur
1 Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden, die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd.
2 De Algemene Ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3 De bestuursleden worden bij meerderheid van stemmen gekozen voor de tijd van maximaal drie jaar. Hierna kunnen ze zich weer herkiesbaar stellen.
4 De voorzitter wordt rechtstreeks gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De overige functies worden verdeeld onder de bestuursleden.
5 Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de Vereniging.
6 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
7 Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergadering van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
8 Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen twee maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
9 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door einde van het lidmaatschap van de Vereniging en bedanken.
10 Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging, het beheer van haar vermogen en het uitvoeren van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris.
11 Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
12 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
13 Het bestuur is bevoegd mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt.
14 De penningmeester is bevoegd tot het ontvangen van gelden en tot het beheren van de kas van de Vereniging.
15 Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, waarbij in acht wordt genomen, dat de voorzitter en secretaris nooit gelijktijdig aftreden.
Artikel 7: Bestuursvergaderingen
1 Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of twee bestuursleden dit wenselijk achten.
2 In de vergadering heeft ieder bestuurslid ťťn stem.
3 Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
4 Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
5 Bij staking van stemmen wordt het voorstel beschouwd te zijn verworpen.
Artikel 8: Jaarverslag-rekening en verantwoording
1 Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Het eerste verenigingsjaar loopt van zevenentwintig oktober negentienhonderdnegentig tot en met eenendertig december negentienhonderdeenennegentig.
2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3 Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het Verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn jaarverslag uit. In dit jaarverslag komt zowel het financiŽle beleid als de verantwoording voor het in het boekjaar gevoerde bestuursbeleid aan de orde.
4 De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5 De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
6 Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in punt 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.
Artikel 9: Algemene Ledenvergaderingen
1 Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het Verenigingsjaar wordt een Algemene Vergadering - de Jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a Het jaarverslag en het financiŽle verslag, alsmede de verantwoording van het bestuur. Goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Ledenvergadering strekt het bestuur tot decharge voor zover geen voorbehoud is gemaakt.
b De begroting van het volgende Verenigingsjaar.
c Vaststelling van de jaarcontributie.
d De benoeming van werkgroepen of commissies.
e De voorziening in bestuursvacatures.
f Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
2 Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
3 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste ťťn/tiende gedeelte der stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn niet langer dan vier weken. Indien het bestuur geen gevolg geeft aan dit verzoek, kunnen de verzoekers zelf tot oproeping van een Algemene Ledenvergadering overgaan.
4 Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bťvoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
5 Alle leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering, behalve geschorste leden en geschorste bestuursleden.
6 Alle leden hebben op gelijke wijze stemrecht, vertegenwoordiging ter Algemene Ledenvergadering is niet toegestaan.
Deze paragraaf is op de Algemene Ledenvergadering in 1992 gewijzigd in:
Alle leden hebben op gelijke wijze stemrecht, vertegenwoordiging ter Algemene Vergadering is niet toegestaan, tenzij door een gezinslid van de stemgerechtigde.
7 De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt de vice-voorzitter of een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
8 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere, door de voorzitter daartoe aangewezen, persoon notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht, bij voorkeur door publikatie in het familieblad.
9 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
10 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
11 Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.
Als dan nog niemand de meerderheid heeft gekregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij ť ťn persoon
de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon of personen op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
12 Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
13 Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk acht of ťťn der stemgerechtigde leden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
14 De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het bijgehouden ledenregister. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Artikel 10: Huishoudelijk Reglement
De Algemene Ledenvergadering zal, op voorstel van het bestuur, een Huishoudelijk Reglement vaststellen, dat echter geen bepalingen mag bevatten die strijdig zijn met de statuten.
Artikel 11: Inschrijving in het Verenigingsregister
Het bestuur is verplicht de Vereniging te doen inschrijven in het daartoe bestemde openbare register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht. Bij de inschrijving legt het een afschrift van de statuten ten kantore van dat register neer.
Artikel 12: Wijziging van Statuten
1 De Algemene Ledenvergadering is bevoegd om de statuten van de Vereniging te wijzigen, mits het voorstel tot wijziging, woordelijk vermeld, tenminste tien dagen vůůr de vergadering aan de leden is toegezonden.
2 Tot wijziging van de statuten der Vereniging kan slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden in een speciaal tot dat doel belegde Algemene Ledenvergadering, waarin tenminste de helft van de leden aanwezig is.
3 Indien de in lid 2 vermelde Algemene Ledenvergadering geen besluit kan nemen, omdat tenminste de helft van de leden daar niet aanwezig is, wordt een volgende vergadering uitgeschreven. In deze vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige leden een besluit worden genomen, die wel een tenminste twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen behoeft.
Artikel 13: Ontbinding der Vereniging
De Vereniging wordt ontbonden door:
1 Een daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering.
2 Haar onvermogendheid om aan de geldelijke verplichtingen te voldoen (insolventie), nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door opheffing van het faillissement wegens de toestand der boedel.
3 De rechter, in die gevallen in de wet bepaald.
4 Het geheel ontbreken van leden.
De ontbinding der Vereniging dient te worden ingeschreven ten kantore van het register als bedoeld in Artikel 11.
Wordt de Vereniging door het geheel ontbreken van leden ontbonden. dan worden op verzoek van belanghebbenden door de rechtbank vereffenaars benoemd. In andere gevallen geschiedt de vereffening door het bestuur. die daarvoor verantwoording aflegt aan de Algemene Ledenvergadering.
Een eventueel voordelig saldo vervalt aan de leden. Tenslotte verklaarden de comparanten. dat voor de eerste maal als bestuursleden van de Vereniging zijn benoemd:
1 de comparant sub 1 als voorzitter;
2 de heer Richard Albertus Hendrikus Kemperman, geboren te Rheden; als secretaris;
3 de comparant sub 2 als penningmeester;
4 de heer Bernard Henricus Joannes Maria Kemperman, geboren te 's-Hertogenbosch; als lid, tevens lid redactie commissie.
5 de heer Hendrikus Bernardus Antonius Kemperman, geboren te Westervoort; als vice-voorzitter. tevens voorzitter redactie commissie;
6 de heer Frits Lenz, geboren te Heerlen; als lid, tevens voorzitter genealogie commissie;
7 de heer Matthijs Albertus Kemperman, geboren te Elst; als lid, tevens lid genealogie commissie;
8 de heer Eric Antonius Wilhelmus Kemperman, geboren te 's Hertogenbosch; als lid;
9 de heer Hendricus Wilhelmus Johannes Kemperman, geboren te Eindhoven; als lid, tevens lid redactie commissie;
De comparanten zijn, mij, notaris bekend.
WAARVAN AKTE
in minuut opgemaakt. is verleden te 's-Hertogenbosch, ten dage in het hoofd dezer vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.

E-mail Gastenboek

Familievereniging "Kemperman"©
Laatst bijgewerkt op: 01 maart, 2014
Foutje in de website? Meldt het de Alvast bedankt.

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.
De Familievereniging "Kemperman" is hiervoor niet aansprakelijk.
Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, productnamen, logo's etc.) is eigendom van de Familievereniging "Kemperman" of van de respectievelijke eigenaren.
Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiŽren en/of verspreiden in welke vorm dan ook.
Bezoekers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.
Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan de Familievereniging "Kemperman" worden geŽxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. 

Alle rechten voorbehouden.